RUỒI MẶT

RUỒI MẶT

Ruồi mặt có tên khoa hoc - Face fly Hình dạng - Đặc điểm: giống ruồi nhà. - Kích thước: 6 mm (có thể lớn hơn ruồi nhà một …

RUỒI NHÀ

RUỒI NHÀ

Ruồi nhà (cũng gọi là ruồi nhà thông thường), tên khoa học Musca domestica, là một loài ruồi của phân bộ Cyclorrhapha. Nó là loài …